Gang van zaken

De intakefase duurt 1-5 zittingen. In de intake wordt de benodigde informatie over klachten/werkpunten en oorzaken in vogelvlucht verzamelt en geordend, de samenwerking wordt beoordeeld en verwachtingen/wensen m.b.t. de coaching-behandeling worden afgestemd. Globale doelen, werkwijze en aantal bijeenkomsten worden geformuleerd. Wijze van evalueren en evaluatiemomenten worden gespecificeerd (zie daar ook zelf op toe!).

Psychotherapeutische interventies zijn geen oplossingen en het doel ervan is niet totale genezing. Het doel van die interventies is het bevorderen van de omstandigheden waarbinnen geleidelijke vooruitgang meer kansen krijgt. In zijn algemeenheid is gebleken dat de effecten langzaam komen, langs een grillige lijn verlopen en nog lang na het beëindigen van de therapie blijven toenemen.

Stoppen met de therapie is een wezenlijk onderdeel van elke psychotherapie. Het is daarom van belang voor een optimaal therapie resultaat om uw gedachten en gevoelens hierover tijdig als onderwerp in de gesprekken in te brengen.

Heeft u kritiek op de therapeut/therapie dan is het aan te bevelen om dat te uiten. U kunt dan een of meer van de volgende reacties verwachten: 1) er wordt doorgevraagd; 2) u krijgt uitleg over de therapie; 3) de therapie wordt tijdelijk gestaakt, geëvalueerd en eventueel bijgesteld; 4) u wordt aangespoord om door te gaan met de therapie (kritiek is soms een vorm van vermijding); 5) u zoekt bij aanhoudende kritiek/dreigende vertrouwensbreuk een 'second opinion' en wordt geholpen bij een eventuele doorverwijzing.

Deze meldt u in eerste instantie bij de praktijkhouder.
- Strafrechtelijke zaken horen thuis bij de Officier van Justitie;
- schadeclaims bij de rechtbank; tuchtrechtelijke zaken bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie (tel.030-2510161) of bij Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg (tel.070-3813700) of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (070-3407911);
- klachten i.v.m. onjuist handelen van de psychotherapeut horen bij de landelijke klachtencommissie van de NVVP of het NIP;
- klachten m.b.t. een gebrek aan informatie uitwisseling of communicatiestoornis tussen client en psychotherapeut horen bij het regionaal klachtenbureau van de NVVP (tel.030-2364338) of bij de tuchtcommissie van het NIP (020-4106222).
- Hulp bij indienen van klachten kunt u krijgen bij het regionale informatie- en klachtenbureau (tel.071-5896620).

Bij acute crisis: bel direct uw huisarts