Aanmelden

Aanmelding


I.v.m. het sluiten van de praktijk, worden er geen nieuwe behandelingen gestart.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-38 39 14 25

De voicemail van de telefoon en de Email worden enkele malen per dag gecheckt. U wordt dan spoedig teruggebeld/gemaild.
Na aanmelding vindt een oriënterend gesprek plaats waarin gekeken wordt of de problematiek bij deze praktijk behandeld kan worden dan wel dat er moet worden doorverwezen. 

Tevens wordt u verzocht een aanmeldformulier in te vullen.

De praktijk is zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer (voldoende gratis parkeergelegenheid) goed bereikbaar. De praktijkruimte bevindt zich op de begane grond.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen moet u een verwijsbrief van de huisarts meenemen naar het eerste gesprek.

Daarop moeten de volgende gegevens staan:

 • datum die op de verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek zijn
 • de naw-gegevens van de cliënt
 • de naw-gegevens van de verwijzer
 • agb-code van de verwijzer
 • een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM V diagnose
 • een expliciete keuze van de verwijzer voor basis-generalistische GGZ of gespecialiseerde GGZ
 • stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

Wachttijd

i.v.m. het sluiten van de praktijk worden er geen nieuwe behandelingen gestart.

* Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bel tijdig af

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandelcontact heeft plaats gevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af.

Belt u niet twee werkdagen van tevoren, dan kan de zitting bij u in rekening gebracht á 95 euro per 50 minuten.

Kwaliteitsstatuut.

Ik heb het kwaliteitsstatuut aangeboden; uit de uitgevoerde toets is gebleken dat mijn statuut is goedgekeurd:
https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/Kwaliteitsstatuut/785

Ik voldoe hiermee aan de verplichting om per 1 juli 2022 mijn kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Indien u het statuut wilt inzien dan ligt er een schriftelijk exemplaar gereed op mijn praktijk.

Privacy:

PRIVACYVERKLARING Praktijk voor Psychotherapie, P.L.Smits

 

versie 1.0; 22 mei 2018

P.L.Smits,Praktijk voor Psychotherapie, gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 27348917, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Smits Psychotherapie omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. 1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie

Smits Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt:

 1. a. (potentiële) cliënten;
 2. b. bezoekers aan de praktijkruimte van Smits Psychotherapie;
 3. c. bezoekers van de website van de praktijk (www.apcl.nl);
 4. d. deelnemers aan bijeenkomsten van Smits Psychotherapie;
 5. e. alle overige personen die met Smits Psychotherapie contact opnemen of van wie

Smits Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van medewerkers,

stagiairs en zzp’ers.

 1. 2. Verwerking van persoonsgegevens

Smits Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. a. (een) betrokkene(n) zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of

digitaal (via e-mail of anderszins) heeft/hebben verstrekt, zoals contactgegevens of andere

persoonsgegevens;

 1. b. met toestemming van de betrokkene(n) worden opgevraagd bij andere hulpverleners of

verwijzers;

 1. c. geregistreerd zijn als video-opname tijdens behandelingsgesprekken tussen betrokken

cliënt(en) en hulpverlener, uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de

betreffende cliënt(en), en/of bij het verlenen van deze toestemming.

 1. 3. Doeleinden verwerking

Smits Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte

werkzaamheden;

 1. b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar

(een) betrokkene(n) zelf om heeft/hebben gevraagd;

 1. c. het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
 2. d. het verbeteren van de behandeling(en), door intervisie, supervisie en training, met behulp van

video-registraties van behandelgesprekken.

 1. 4. Rechtsgrond

Smits Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende

rechtsgronden:

 1. a. toestemming van de betrokkene(n). Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,

zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de

toestemming vóór de intrekking;

 1. b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,

waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 1. c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te

houden of het BSN te registreren;

 1. d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor

een bijeenkomst, of voor het registreren van toestemmingen.

 1. 5. Verwerkers

Smits Psychotherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners

(verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Smits Psychotherapie

persoonsgegevens verwerken. Smits Psychotherapie sluit met verwerkers een

verwerkerovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening

gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. 6. Persoonsgegevens delen met derden

Smits Psychotherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de

behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke

verplichting nodig is. Smits Psychotherapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor

commerciële doeleinden.

 1. 7. Doorgifte buiten de EER

Smits Psychotherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de

Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Smits

Psychotherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft

aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van

passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. 8. Bewaren van gegevens

Smits Psychotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Smits

Psychotherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:

5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 1. d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 2. e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar

wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 1. 9. Wijzigingen privacyverklaring

Smits Psychotherapie kan deze privacy-verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de

privacy-verllaring wordt op de website van Smits, Psychotherapie gepubliceerd. Het is

verstandig deze verklaring te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Smits Psychotherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te

rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking

bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Smits Psychotherapie door een emailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop P Smits Psychotherapie persoonsgegevens

verwerkt, kunt u contact opnemen met Smits Psychotherapie door een e-mailbericht te sturen

naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.

Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de LVVP klachtfunktionaris van Klacht & Company: per mail bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per telefoon: 088-2341606, of per

aangetekende brief: postbus 3106, 2601DC Delft.

 

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/