Tarieven

Tarieven

 • Voor bekostiging van psychotherapie bestaat op dit moment een onderscheid tussen Generalistische Basis ggz (GB-GGZ) en Gespecialiseerde ggz (S-GGZ). De huisarts is degene die u gericht verwijst naar de GB-GGZ of de S-GGZ. Na het kennismakingsgesprek met de psycholoog wordt nader beoordeeld in welk behandeltraject uw behandeling kan worden geregistreerd en in rekening gebracht. Dit is onder meer afhankelijk van de ernst van uw klachten en de verwachte duur van de behandeling.
 • In de GB-GGZ zijn vier behandeltrajecten mogelijk: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Voor deze behandeltrajecten is elk een maximum aantal minuten bepaald dat wordt gerekend in een aantal consulten.
 • De S-GGZ is bedoeld voor een langerdurende behandeltrajecten van psychische klachten. Declaratie vindt achteraf plaats via diagnosebehandelcombinaties (DBC’s).

Verzekerde zorg

 • In de meeste gevallen valt psychotherapie onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico. In 2023 is dat € 385,-
 • De praktijk heeft met de meeste grote verzekeraars contracten afgesloten.  Zo nodig kunt u bij uw verzekeraar informeren of er een contract met de praktijk gesloten is.
 • Indien de praktijk een contract met uw zorgverzekeraar heeft, ontvangt u geen factuur. Uw behandelaar declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
 • Als u bij een zorgverzekeraar bent verzekerd waarmee de praktijk geen contract af heeft gesloten voor de GB-GGZ en/of de S-GGZ, ontvangt u een factuur over de psychotherapie. Deze dient u zelf te betalen aan de praktijk. Bij de start van uw behandeling spreekt u met uw behandelaar af welke kosten u kunt verwachten. De kosten zijn gebaseerd op een standaardprijslijst. U kunt de te ontvangen factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal op basis van restitutie (een deel van) de kosten vergoeden. Afhankelijk van uw zorgpolis (restitutie of natura) wordt uw behandeling geheel, of gedeeltelijk vergoed.
 • U wordt geadviseerd voor de start met een behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de precieze hoogte van de vergoeding van psychotherapie.
 • Ter informatie:https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/praktijk-voor-psychotherapie-pl-smits

Onverzekerde zorg

 • Bij enkele diagnose-categorieën is psychologische zorg uitgesloten van vergoeding vanuit de basisverzekering. Het gaat onder meer om de volgende diagnoses: aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen.
 • Ook psychosociale hulp, dat wil zeggen psychologische hulp gericht op verbetering in emotioneel opzicht zonder dat er sprake is van een stoornis, valt niet onder de verzekerde zorg. Psychosociale problemen kunnen overigens wel samengaan met psychische stoornissen.
 • Wanneer bij de intake duidelijk wordt dat u voor één van de genoemde diagnoses psychologische zorg vraagt, of een psychosociale hulpvraag heeft die niet onder de geneeskundige zorg valt, ontvangt u een factuur die u achteraf niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.
 • Kosten: € 100,- voor indviduele psychotherapie en € 140,- voor Partnerrelatietherapie.

Zelfbetalers:

 • Indien u er voor kiest om de behandeling zelf te betalen, zijn de kosten: € 100,- per consult , individuele therapie(50 minuten). Partnerrelatie therapie is € 140,- 

Meer informatie

 • Aanvullende informatie over behandeling bij een vrijgevestigde ggz-zorgaanbieder en de mogelijkheden van vergoeding, leest u op de volgende website: https://www.lvvp.info/voor-clienten.
 • Zie de website van Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa), https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven.
 • Standaardprijslijst: NZa tarieven generalistische basis -ggz en  gespecialiseerde ggz.
 • Alle behandelingen met psychotherapie vallen onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
 • Verzekerde zorg valt onder de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de maximale tariefstelling voor onverzekerde zorg.